Rombouts sinds 1530

Een Loenhoutsche wilde-beeste-vertooner

 

 

Op 18 Maart 1648 sloegen de schepenen van Loenhout den gemeentezegel op een

getuigschrift - een soort paspoort - voor Peeter Antonis Wouter Rombouts die belast met

vrouw en zeven klein kinderkens, zinnens was eene omreis te maken in Holland, Zeeland en andere gewesten, om een zekere wilde beest - een beer misschien - te vertoonen en daardoor aan den kost te geraken.

Deze akt komt voor in de schepenbrieven van Loenhout, 1647-50, fo 53-54, op het staatsarchief te Antwerpen bewaard.

Peeter Anthonis Wouter Rombauts.

            Wij Jan Heyndricx de Crom ende Cornelis van EIsacker, Schepenen des dorps van Loenhoudt, geleghen int quartier van Hoochstraeten, palende aende Baronnie van Breda, oirconden midts desen certificerende voorde gerechte waerheyt ter instantie van Peeter Anthonis Wouter Rombouts dat den selven is een vast ingeseten deses dorps contribuerende in alle dorps lasten, tauxen ende inpositien daeroppe hij beneffens onse andere ingesetenen eenichsints gequotiseert wordt ende want hij is van sobere middelen, hebbende t'onderhouden sijne huijsvrouwe met seven cleyne kinderkens ende dat hij ons heeft te kennen gegeven van meijninghe te zijn te vertrecken voor eenighen tijt buijten desen districte in Hollandt, Seelandt ofte andere quartieren om aldaer met den eenen middel oft den anderen doch met eenen namentlijck met het verthoonen van seeckere wilde beeste, die hij seght te hebben, sijnen

ende mede voor sijne huijsvrouw ende kinderkens den cost te winnen, soo versoecken wij schepenen voorgenoempt seer ernstelyck aen allen heeren officieren, justicieren, bevelhebberen, henne stedehouderen ende allen anderen dijen dat aengaen mach ende dese

onse letteren van certificatien sullen worden vertoont dat sij den voornoempden requirant laetende gemelden het effect der sauvegaerden wedersijts aen desen onsen dorpe ende inwoonderen verleent, hem willen laeten passeren ende repasseren te water ende te lande met sijne bijhebbende bagagie sonder hem daer over te doen oft te laeten geschieden eenig stoodt, moeyenisse ofte beletsel maer veel eer hem doen ende bewysen alle faveur van bijstandicheyt des wij in gelijecke saecken versocht sijnde oock altijt bereet sullen wesen te doene. Ende in kennisse der waerheyt soo hebben wij schepenen voorgenoemt onsen gemeynen Schepen zegel hier onder opt spatium doen drucken desen 18 Meert 1648.                           J. E.

 

Ingezonden door Leo Rombouts (B):

 

Beste Ben,

Misschien heb je het verhaal van de "Loenhoutsche wilde-beeste-vertooner" al wel maar toch wil ik het je verzenden indien dit niet het geval zou zijn. Zou deze Peeter Antonis Wouter Rombouts, waarvan sprake is in het "getuigschft" van 18 maart 1648, de zoon zijn van Antonis Gualterus Rombouts (°1570) en Digna Adriani van Aerde ? Peeter werd geboren in 1604 en zou dus op 44 jarige leeftijd wel eens "voor eenighen tijt in Hollandt, Seelandt ofte andere quartieren" kunnen rondgetrokken hebben. Wat is uw mening? Tot zover enig nieuws uit de "Vlaemsche quartieren".

Overigens wens ik je nog een vredig en gezellig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. Groetjes Leo Rombouts 25-12-2001

 

 

Go to top